You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
หากเครื่องของท่าน หน้าจอไม่ซับพอร์ท Flash Player จะมองไม่เห็นปุ่มเมนู โปรดเลื่อนลงไปดูปุ่มเมนูด้านล่างสุด

iPhone & iPad ให้ไป Download App : Puffin Web Browser Free
 
 
 
 
 
 
 
 
update 28-5-2013
 
 
 

สมาคมฯ จัดอบรม เรื่อง ขั้นตอนปฎิบัติในการนำเข้า – ส่งออกเมล็ดพันธุ์ ให้กับบริษัทสมาชิก วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ระหว่างผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฎิบัติงาน เกี่ยวกับขั้นตอนการนำเข้าและส่งออก ภายใต้ระเบียบปฎิบัติของ พ.ร.บ.พันธุ์พืช และ พ.ร.บ.กักพืช   :::Download เอกสารการประชุม ::::


ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร ได้กำหนดจัดงานโครงการสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน “สุดยอดเมล็ดพันธุ์สู่สากล” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทภารกิจงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การฝึกอบรมถ่ายถอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการประสบการณ์ และร่วมผลักดันการเกิดศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ ระหว่างเกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้สนใจทั่วไป และเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการด้านเมล็ดพันธุ์จะได้นำเสนอขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ และพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นไปสู่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการทำตลาดเมล็ดพันธุ์อีกด้วย โดยมีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน จำนวน 2,000 คน วันที่ 28 เม.ย.59 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
 

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย นำโดยคุณวนิดา อังศุพันธุ์ (นายกสมาคม) พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 22 ตค.ที่ผ่านมา โดยสมาคมฯ ได้ฝากให้ท่านอธิบดีช่วยสานต่อ โครงการ Seed Hub และได้มีการหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ด้านกฎระเบียบที่มีผลกระทบต่อธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ซึ่งท่านอธิบดียินดีที่จะให้การช่วยเหลือในประเด็นดังกล่าว โดยให้ทางสมาคมฯ ส่งสรุปประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ต้องการให้กรมฯ ช่วยสนับสนุน, ปรับปรุงแก้ไข เพื่อทางกรมฯจะได้นำไปหารือกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป

กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช ขอความร่วมมือมายังสมาคมฯ ในการประชาสัมพันธ์ ให้กับสมาชิกทราบ เรื่องการเปลี่ยน “ชื่อพืช”  ในแบบแจ้งรายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ขออนุญาต (แบบ พ.พ.) และฉลากเมล็ดพันธุ์ ให้ตรงกับ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ.2556   ตัวอย่างเช่น
                ชื่อพืช (ตามประกาศเดิม ปี2549)                                             ชื่อพืช (ตามประกาศใหม่ ปี2556)
                                แตงกวา                                                                                  แตงกวา  แตงร้าน
                                แคนตาลูป                                                                              แคนตาลูป  แตงเทศ  เมล่อน
                                ฟัก/แฟง                                                                                  ฟัก  แฟง
                                มะระ                                                                                       มะระจีน  มะระขี้นก              
                เนื่องจากยังมีผู้ประกอบการบางรายที่ยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชื่อ ให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบตามความผิดใน พรบ.พันธุ์พืช และเกิดปัญหาการนำเข้า กรณีที่ชื่อพืชที่แจ้งนำเข้าไม่ตรงตามประกาศฯ                ทั้งนี้สามารถแจ้งเปลี่ยนชื่อพืช ได้ที่กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช โทร.02-5793635  โดยแนบแบบ พ.พ.ฉบับเดิม โดยไม่ต้องมีผลการวิเคราะห์ใหม่ประกอบ


    
สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา จ.เชียงใหม่ เพื่อรักษาป่าต้นน้ำเขื่อนแม่งัด ซึ่งไหลลงมาหล่อเลี้ยงแม่น้ำปิง โดยผู้แทนสมาคมฯ คุณชวลิต ตั้งอริยะกุล(กรรมการบริหาร) มอบเงิน 200,000 บาท ให้กับ นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานฯ

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอาหารสัตว์ 5 ตัน และข้าวโพดฝักอ่อน 10 ตัน มูลค่าร่วม 1,773,000 บาท แก่รมช.เกษตรและสหกรณ์ผ่านทางประธานคณะอนุกรรมธิการปฏิรูปเกษตร เมื่อวันที่ 19 สค. เพื่อมอบให้แก่ โครงการปิดทองหลังพระฯ จ.น่าน และเกษตรจังหวัดน่าน รวมทั้งเกษตรจังหวัดในเขตภาคกลาง (จ.นครสวรรค์ จ.สุพรรณบุรี จ.ราชบุรี จ.นครปฐม และ จ.กาญจนบุรี) เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสมาชิก ได้แก่ บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด , บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด , บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด , บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด ไทยแลนด์ จำกัด , บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด


สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย มอบเมล็ดพันธุ์มูลค่า 381,825 บาท ให้กับโครงการปิดทองหลังพระฯ จ.น่าน เมื่อวันที่ 7 สค.58 โดยโครงการปิดทองหลังพระฯ จะส่งมอบเมล็ดพันธุ์ ให้กับตัวแทนชาวบ้าน จาก 15 อำเภอ ใน จ.น่าน เพื่อนำไปแจกจ่ายสำหรับปลูกไว้ในครัวเรือนเพื่อบริโภค เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสมาชิก ได้แก่ บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด , บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด , บริษัท ซันเทค เทรดดิ้ง จำกัด , บริษัท ซีดส์ เทคมาร์เก็ตติ้ง จำกัด , บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด , บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด , บริษัท ที เอส เอ จำกัด , หจก.พี.เอ.ซีดส์/บริษัท เรียลซีดส์ อโกร จำกัด , บริษัท พืชพันธุ์ตราสิงห์ จำกัด , บริษัท เจียไต๋ จำกัด , หจก.โฮมซีดส์ , บริษัท ไดนามิคพันธุ์พืช จำกัด


สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ร่วมงาน Seed Games ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 8 ส.ค.58 ณ โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท จ.อุดรธานี โดยมี บริษัท ทีเอสเอ จำกัด และบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนี้ สำหรับงาน Seed Games จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตภาคอีสาน โดยบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกว่า 15 บริษัท ร่วมส่งพนักงานฝ่ายผลิต รวมกว่า 200 คน มาร่วมกิจกรรม โดยปีนี้ใช้ธีมงาน Seed Hub แบ่งกลุ่มผู้ร่วมงานตามชื่อกลุ่มประเทศ AEC 10 ประเทศ และเข้าแข่งขันเกมส์ที่แสดงออกให้เห็นถึงความสามัคคี ตามฐานต่างๆ และสำหรับ Seed Games ครั้งที่ 27 ในปีหน้า จะมีบริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท จีเนียนเมล็ดพันธุ์ จำกัด รับเป็นเจ้าภาพต่อไป


สมาคมฯ โดยคณะอนุกรรมการป้องปรามเมล็ดพันธุ์เลียนแบบ นำเมล็ดพันธุ์พืชจากการที่ไปจัดแสดงนิทรรศการงานเปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ไดนามิคพันธุ์พืช , เพื่อนเกษตรกร , ทีเอสเอ , เจียไต๋ , พืชพันธุ์ตราสิงห์ , ไพโอเนียฯ , เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ , แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ , หจก.โฮมซีดส์ ส่งมอบให้กับ ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิย.58 เพื่อให้เด็กนักเรียนนำไปปลูกเพื่อบริโภคในโรงเรียน และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู-นักเรียน เป็นผู้รับมอบ และคณะเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่ง รร.ราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก เป็นโรงเรียนประจำ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (ป.1 – ม.6) ให้นักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กชาวเขา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต จังหวัดตาก สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ มีนักเรียนประจำที่อยู่ในโรงเรียน ประมาณ 1,000 คน
และในวันเดียวกัน ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืช ให้กับ พ.ต.อ.แมน รัตนประทีป และ พ.ต.ท.สุดสยาม ภูมิประเสริฐ เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้เด็กนักเรียนนำไปปลูกเพื่อบริโภคในโรงเรียน และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ต่อไป


สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ร่วมกับ สมาคมผุ้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จัดงานเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง "ความจริงเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กับทางออกเพื่อประเทศไทย" เมื่อ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องบอร์ดรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และงานเลี้ยงสังสรรค์ THASTA Cowboy Night Party เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ณ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อให้สมาชิกได้มาร่วมพบปะสังสรรค์ และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ , ฟังการวิเคราะห์ฮวงจุ้ย/ดวงเมืองปี 58 จากซินแส ภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล, การประกวดร้องเพลงจากบริษัทสมาชิก

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย นำโดยคุณวนิดา  อังศุพันธุ์ และคณะกรรมการ/อนุกรรมการ Seed Hub ร่วมเข้าพบ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) เมื่อวันที่ 1 เมย.58 เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอรับคำแนะนำ เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าและการส่งออกเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากล (Seed Hub) ซึ่งท่านปลัดกระทรวงฯ เล็งเห็นความสำคัญของการส่งออกเมล็ดพันธู์ และปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยยินดีรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา ผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ทุกภาคส่วน เพื่อระดมความคิดเห็น ในการส่งเสริมการส่งออกเมล็ดพันธู์ของไทย

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย นำโดยคุณวนิดา  อังศุพันธุ์ และคณะกรรมการ ร่วมเข้าพบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายอํานวย ปะติเส) เมื่อวันที่ 17 กพ.58 เพื่อร่วมหารือการดำเนินการพัฒนาศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากลของประเทศไทย (Seed Hub) ในการนี้ สมาคมฯ ได้นำเรียนข้อเสนอแนะในการดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากลของประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการสมาคมฯ นำโดยคุณวนิดา อังศุพันธุ์ นายกสมาคมฯ เข้าพบและแสดงความยินดี กับ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรี ได้เปิดโอกาสให้สมาคมฯ นำเสนอข้อมูลปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่จะร่วมผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Seed Hub)

คณะกรรมการสมาคมฯ นำโดยคุณวนิดา อังศุพันธุ์ นายกสมาคม เข้าพบและแสดงความยินดี กับ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ซึ่งนายกสมาคมได้ฝากเรื่อง ให้อธิบดีท่านใหม่ ช่วยสานต่อเรื่องที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Seed Hub) และการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคกับ อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย โดยได้เสนอให้มีการร่วมประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ในโอกาสต่อไป

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา จ.เชียงใหม่ เพื่อรักษาป่าต้นน้ำเขื่อนแม่งัด ซึ่งไหลลงมาหล่อเลี้ยงแม่น้ำปิง โดยคุณวนิดา อังศุพันธุ์ (นายกสมาคม) และคณะเดินทางไปมอบเงิน 200,000 บาท ให้กับ นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานฯ เมื่อ วันที่ 7 ก.ค.57

คณะอนุกรรมการสร้างความสัมพันธ์ร้านค้า จัดกิจกรรมการเยี่ยมเยือนร้านค้า Q-Shop ร่วมกับ สวพ.2 ในเขตจังหวัด พิษณุโลก ,กำแพงเพชร
ระหว่างวันที่ 17-18 กย.57 เพื่อเป็นการศึกษาดูงานของสารวัตรเกษตร และเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯ , ร้านค้า และสารวัตรเกษตร

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายวีระชัย วีระเมธีกุล คณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ ได้เข้าหารือร่วมกับคุณวนิดา อังศุพันธุ์ (นายกสมาคม) และคณะคณะกรรมการสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย เมื่อวันที่ 9 ก.ค.57 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ Seed Hub ที่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี การตลาด การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมและธุรกิจเมล็ดพันธุ์  โดยมีกฏหมายและกฎระเบียบที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ทั้งการนำเข้าและส่งออกเมล็ดพันธุ์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนา "การเข้าภาคี/ปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ UPOV 1991 เมื่อวันอังคารที่ 2 ธค.57 ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รับทราบ รับฟัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย หากไทยเข้าเป็นภาคีฯ upov โดยสมาคมฯ มีคุณวินิจ ชวนใช้ (ที่ปรึกษา) เป็นวิทยากรร่วมอภิปราย

เนื่องจากหมายเลข พ.พ. ซึ่งมีอายุ 5 ปี และจะเริ่มหมดอายุลง ในเดือนกุมภาพันธ์  2556   สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ได้เสนอความเห็นในที่ประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) และที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สมาคมฯเสนอ ว่าให้การต่ออายุเลข พ.พ.ที่ครบ 5 ปี  สำหรับชื่อการค้าที่ซ้ำกันในพืชชนิดเดียวกัน เสนอให้สิทธิ์กับผู้ที่ขอยื่น พ.พ.ไว้ก่อน  โดยให้เจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าของว่ายังต้องการใช้ชื่อนั้นหรือไม่  และแจ้งกับเจ้าของชื่อที่ซ้ำกับผู้อื่นว่าให้เตรียมเปลี่ยนชื่อใหม่  แต่จะอนุโลมให้ใช้จนกว่าจะครบ 5 ปี จากนั้นให้ยกเลิก ทั้งนี้หากเจ้าของคนแรกไม่ต้องการใช้ชื่อนั้นแล้ว ก็ให้สิทธิ์กับผู้ที่จด พ.พ.ชื่อนั้นในลำดับต่อมา
เฉพาะบริษัทสมาชิก ติดต่อขอข้อมูลการตรวจสอบรายชื่อพันธุ์ ว่าซ้ำกับบริษัทใดบ้างรวมถึง วันหมดอายุของเลข พ.พ. ได้ที่สมาคมฯ โทร.02-9551710-1
::: การขอต่ออายุ พ.พ. ต้องขอต่ออายุก่อนล่วงหน้า 1 เดือน เอกสารที่ใช้ คือ แบบ พ.พ.เดิม + ใบต่ออายุ :::

ดาว์นโหลดใบต่ออายุ พ.พ. ได้ที่นี่


ร้านที่ผ่านการอนุมัติ จะได้รับป้ายนี้ไปติดที่หน้าร้านของท่าน
   

ร้านที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ ส่งใบสมัคร+เอกสารประกอบ ได้ที่ กลุ่มงานสารวัตรเกษตร , สวพ.1-8 หรือที่สมาคมฯ คลิกดูใบสมัครที่นี่  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ประกาศมาตรฐานอายุของเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม 37 ชนิด ตามหลักวิชาการ และภายใต้สภาพแวดล้อมอุณหภูมิของสถานที่จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ในที่ร่มประมาณ 30 องศาเซลเซียสและมีบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันความชื้นได้ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับเมล็ดพันธุ์ของบริษัทสมาชิก ทุกแบรนด์ที่วางตลาดจำหน่ายในร้านค้าเมล็ดพันธุ์ทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดปัญหาเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพวางจำหน่ายในร้านค้า และยกระดับอุตสาหกรรมและการค้าเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามกรอบกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ได้เข้าถึงเมล็ดพันธุ์คุณภาพและเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ผลผลิตที่ดีต่อไป

 
ผู้สนับสนุนสมาคม
Diamond
 
Platinum
Gold
 
Other
บ.แอ๊ดว้านซ์ซีดส์