โครงการรวบรวมรายชื่อพันธุ์ทางการค้า (เฉพาะเมล็ดพันธุ์ควบคุม ที่มายื่นขอหมายเลข พ.พ. กับฝ่ายพันธุ์พืช) จัดทำโดยคณะอนุกรรมการด้านฐานข้อมูลรายชื่อพันธุ์ทางการค้า สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
 
 
ผลจากการค้นหา
แสดงหน้า webpage 413 of 760
จำนวนข้อมูลที่ค้นพบ : 15184
สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย

ลำดับ
ประเภทพืช
ชื่อพันธุ์ทางการค้า
ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน
หมายเลข พ.พ.
8241)
เจียไต๋ บจก.
8242)
เกษตรเท็กท์ บจก.
8243)
ที.ทรอปิโค บจก.
8244)
ที.ทรอปิโค บจก.
8245)
ที.ทรอปิโค บจก.
8246)
ที.ทรอปิโค บจก.
8247)
กัลยาพาณิชย์ ร้าน
8248)
อินโดจีนพันธุ์ข้าว ร้าน
8249)
เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ บจก.
8250)
วังเป็ดเกษตรยนต์ ร้าน
8251)
โชคชัยการค้า ร้าน
8252)
สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จก.
8253)
จิรานัย ร้าน
8254)
สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด
8255)
กลุ่มทองกวาว
8256)
จารุวรรณ์พาณิชย์ ร้าน
8257)
เจียเม้งอีสาน บจก.
8258)
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด
8259)
เหลียงฮวกไร้ซ์ อินเตอร์เทรด บจก.
8260)
ข้าวพันธุ์ทิพย์ ร้าน
Back          Next