ข้อมูลสถิติ
สถิติปริมาณและมูลค่าเมล็ดพันธุ์ควบคุม ปี60 ท่านจำเป็นต้องมีโปรแกรม Acrobat ลงไว้ที่เครื่องท่าน
 

 

 สถิติปริมาณและมูลค่าเมล็ดพันธุ์ควบคุม ปี59 ท่านจำเป็นต้องมีโปรแกรม Acrobat ลงไว้ที่เครื่องท่าน
   
สถิติปริมาณและมูลค่าเมล็ดพันธุ์ควบคุม ปี58 ท่านจำเป็นต้องมีโปรแกรม Acrobat ลงไว้ที่เครื่องท่าน
   
 
สถิติปริมาณและมูลค่าเมล็ดพันธุ์ควบคุม ปี57ท่านจำเป็นต้องมีโปรแกรม Acrobat ลงไว้ที่เครื่องท่าน
   
 
สถิติปริมาณและมูลค่าเมล็ดพันธุ์ควบคุม ปี56ท่านจำเป็นต้องมีโปรแกรม Acrobat ลงไว้ที่เครื่องท่าน
   
 
สถิติปริมาณและมูลค่าเมล็ดพันธุ์ควบคุม ปี55ท่านจำเป็นต้องมีโปรแกรม Acrobat ลงไว้ที่เครื่องท่าน
   
 
สถิติปริมาณและมูลค่าเมล็ดพันธุ์ควบคุม ปี54ท่านจำเป็นต้องมีโปรแกรม Acrobat ลงไว้ที่เครื่องท่าน
   
 
สถิติปริมาณและมูลค่าเมล็ดพันธุ์ควบคุม ปี53ท่านจำเป็นต้องมีโปรแกรม Acrobat ลงไว้ที่เครื่องท่าน
 
 
สถิติปริมาณและมูลค่าเมล็ดพันธุ์ควบคุม ปี52ท่านจำเป็นต้องมีโปรแกรม Acrobat ลงไว้ที่เครื่องท่าน
 

สถิติปริมาณและมูลค่าเมล็ดพันธุ์ควบคุม ปี51ท่านจำเป็นต้องมีโปรแกรม Acrobat ลงไว้ที่เครื่องท่าน

 

สถิติปริมาณและมูลค่าเมล็ดพันธุ์ควบคุม ปี50 ท่านจำเป็นต้องมีโปรแกรม Acrobat ลงไว้ที่เครื่องท่าน

 

สถิติปริมาณและมูลค่าเมล็ดพันธุ์ควบคุม ปี49ท่านจำเป็นต้องมีโปรแกรม Acrobat ลงไว้ที่เครื่องท่าน

 
สถิติปริมาณและมูลค่าเมล็ดพันธุ์ควบคุม ปี48ท่านจำเป็นต้องมีโปรแกรม Acrobat ลงไว้ที่เครื่องท่าน