ข้อมูลใบอนุญาต (ตาม พรบ.พันธุ์พืช) 
 

ผู้ประกอบการที่ขอใบอนุญาต ปี57 ท่านจำเป็นต้องมีโปรแกรม Acrobat ลงไว้ที่เครื่องท่าน

  • ใบอนุญาตขาย (ติดต่อสมาคม)