แบบฟอร์มคำขอ เมล็ดพันธุ์ควบคุม
   
  ++ โปรแกรม ยื่นแบบแจ้งรายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ขออนุญาต (แบบ พ.พ.) 
      (สำหรับ MS Office Access เวอร์ชั่น 2000 ขึ้นไป Download ที่นี่)  
  ++ คำขอรับใบแทนใบอนุญาต รวบรวม ขาย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุม เพื่อการค้า (พ.พ.1)
  ++ คำขอต่ออายุใบอนุญาต รวบรวม ขาย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุม เพื่อการค้า (พ.พ.10)
  ++ คำขอรับใบแทนใบอนุญาต รวบรวม ขาย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุม เพื่อการค้า (พ.พ.11)
  ++ คำขอย้ายสถานที่ รวบรวม ขาย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุม เพื่อการค้า (พ.พ.12)
  ++ ใบแจ้งรายการส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าแต่ละคราว (พ.พ.9)
  ++ ใบแจ้งรายการนำเข้าซึ่ง เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าแต่ละคราว (พ.พ.8)
  ++ คําขอให้ออกหนังสือรับรองคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ ให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรอง (ร.ม.3)