ทะเบียนเลขที่ พพ.

PP_index
PP_Year
PP_CompanyName
PP_PlantName
PP_VarietyName
PP_TradeName
PP_Trademark
PP_ExpireDate