โครงการรวบรวมรายชื่อพันธุ์ทางการค้า

จัดทำโดยคณะอนุกรรมการด้านฐานข้อมูลรายชื่อพันธุ์ทางการค้า

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย (THASTA)


วัตถุประสงค์หลักในการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้อ้างอิงในการตั้งชื่อพันธุ์ทางการค้า เพื่อยื่นขอหมายเลข พ.พ. 

!!! ห้ามตั้งชื่อพันธุ์ทางการค้าที่เหมือน หรือใกล้เคียงกัน ในพืชชนิดเดียวกัน !!! 

หมายเหตุ : 

* ข้อมูล Update ถึง ก.ย.2562 (14,325 รายชื่อ)| ที่มาของข้อมูล : กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร* 

* ตัดรายการที่ไม่ต่ออายุ พ.พ. ออกแล้ว * 

* เฉพาะ พ.พ. รวบรวม / ไม่รวม พ.พ. นำเข้า * 

* รายการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติ จะไม่อยู่ในฐานข้อมูลนี้ 

* ข้อมูลรายชื่อพันธุ์ทางการค้า : มีเฉพาะพืชที่เป็นพืชควบคุม ตาม พรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 ที่มายื่นขอหมายเลข พ.พ. กับกลุ่มควบคุมพันธุ์พืชเท่านั้น 

* กรณีที่ท่านต้องการ เบอร์โทรติดต่อเจ้าของสายพันธุ์ใดๆ สอบถามได้ที่สมาคมฯ (มีข้อมูลเฉพาะบริษัท/หจก./ร้าน ที่เป็นสมาชิกสมาคมเท่านั้น)