ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทเมล็ดพันธุ์ / Seed Company Directory

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด
Charoen Pokphand Produce Co.,Ltd.
97 ถ.เย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
97 Yenchit Road, Thungwatdon, Sathorn Bangkok 10120
089-139-9792-3
02-646-7521
บริษัทมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต รายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรให้อยู่คู่กับประเทศไทยอย่างยาวนานและยั่งยืนตามปรัชญาของบริษัทที่ว่า “เกษตรกรคือคู่ชีวิต” เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของบริษัทที่เป็นที่รู้จัก เช่น ซี.พี.888, ซี.พี.888นิว , ซี.พี.801 , ซี.พี.301 ฯลฯ นอกจากนี้บริษัทยังจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน , ข้าวโพดฝักอ่อน และผลิตภัณฑ์ธาตุอาหารพืช ได้แก่ ปุ๋ยเคมี , ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมี ภายใต้ตราสินค้า “ซี.พี.หมอดิน”
ซี.พี.888นิว
ซี.พี.801
ซี.พี.508
ซี.พี.301
ซี.พี.สวีท เอส1